Utbygging

Innledning

Som kjent for mange har Elvefaret Borettslag («Borettslaget») i generalforsamlingens utbyggingsvedtak fra 1991 «Utbyggingsvedtaket» gitt bestemmelser for den enkelte andelseiers rett til å føre opp tilbygg, og styrets behandling av slike søknader. Som det fremgår av vedtaket, skal enhver utbygging på forhånd godkjennes av styret basert på søknad fra andelseier.

Borettslagets styre har ansvar for å forvalte den felles bygningsmasse på en forsvarlig måte på vegne av fellesskapets interesser. I senere tid har det uheldigvis oppstått noe uklarhet knyttet til hvordan enkelte av bestemmelsene i Utbyggingsvedtaket skal forstås og praktiseres.

For å oppfylle styrets plikt til å forvalte den felles bygningsmasse, har styret behov for å ha klarhet i bygningsmassens beskaffenhet til enhver tid og hvordan denne løpende forvaltes, herunder klarhet i eventuelle endringer som foretas i den felles bygningsmasse. Det er også ønskelig å sikre at andelseierne har størst mulig forutsigbarhet i prosessen.

Formålet med infoskrivet er å klargjøre håndteringen av fremtidige utbygginger, herunder krav til søknadsprosessen.

Klargjøring av fremtidige utbygginger, krav til søknader mv. 

Krav til fullstendige og detaljerte søknader: 

Styret presiserer at enhver fremtidig utbygging vil være fullt ut betinget av at styret fatter et utbyggingsvedtak basert på en fullstendig og etterrettelig søknadsprosess, hvor søknadsprosessen må sikre styret full innsikt og klarhet i hva som ønskes bygget. Uten slik klarhet vil styret ikke kunne vite hva som godkjennes, og dette vil være til hinder for styrets utøvelse av kontroll på vegne av fellesskapet. 

Minimumskrav til søknader: 

For å få et forsvarlig beslutningsgrunnlag for eventuelle søknader om utbygging, vil det være nødvendig at styret får detaljerte opplysninger om hva som skal bygges. For å oppfylle dette er det et minimumskrav at styret minst får fremlagt følgende informasjon sammen med søknaden:

Det presiseres at ovennevnte på ingen måte utgjør en uttømmende liste over hva som skal inngå i en søknad. Dersom styret finner at styret ikke har nødvendig klarhet i hva som planlegges bygget, har styret til enhver tid rett til å kreve ytterligere opplysninger om hva som skal bygges. Unnlatelse av å etterkomme anmodninger om informasjon vil uten videre kunne føre til avslag.

Hva som omfattes av en godkjenning: 

Det presiseres at hvis styret gir godkjenning til en søknad, så er det den aktuelle søknad (herunder dets underbilag) som godkjennes, og ikke noe annet. Dette innebærer at godkjenningen utelukkende gjelder det som er inngått i søknaden. Det vil dermed ikke være anledning til å bygge noe annet, verken noe mer eller noe mindre, enn det som er opplyst i søknadsdokumentasjonen. Ethvert avvik fra det som er godkjent vil medføre at det er bygget i strid med styrets godkjenning, og må derfor ikke forekomme. 

Eventuelle endringer etter godkjenning: 

Hvis styret først har gitt sin godkjenning til en aktuell søknad, og andelseieren senere ønsker å gjøre endringer, vil dette ikke kunne skje uten at styret først har gitt sitt utvetydige og skriftlige samtykke til endringen. 

Andelseieren plikter å søke på nytt for den aktuelle endringen som ønskes. Den nye søknaden må oppfylle de samme kriteriene som den opprinnelige søknaden med konkret beskrivelse av endringen. Ønskes det f.eks. å endre fra en vindustype til en annen, må andelseieren altså dokumentere det nye vinduet fullt ut. 

Det vil ikke være anledning til å søke generelt om mulige endringer, ta forbehold om senere endringer eller lignende. Slike eventuelle forbehold vil være uten betydning for søknadsprosessen. 

Særlig om leilighetstype «B-rekkehus»

I henhold til Utbyggingsvedtakets punkt 10 og 11, har leilighetstype «B-rekkehus» ikke rett til å innlemme frittliggende sportsbod i boareal. Dette opplyses særskilt, slik at aktuelle andelseiere ikke benytter unødige ressurser på å søke om dette.

Oppdatert: torsdag 30-mars-23