Lading av elbiler / hybrider

Installasjon og drift

Borettslaget installerte ladeanlegg for elbiler og ladbare hybrider i fellesgarasjen i 2017. Anlegget har kapasitet til å forsyne alle parkeringsplassene. Pr 1 mars 2022 er 90 av garasjens 212 plasser utstyrt med ladepunkt (enkelte har kun ført frem kabling).

Borettslaget har inngått avtale med Movel som står for drift av anlegget.

Movel tilbyr abonnementspakker som dekker antatte ladebehov. Abbonementspakkene vil på sikt bli endret til et opplegg hvor det betales en fast månedspris for å holde boksen åpen for lading og i tillegg belastes det for mengden lading den enkelte har blitt målt til.

Avtale må inngåes med Movel før boksen aktiveres og tas i bruk. Anleggets driftskostnader (strøm, internett, inspeksjon/vedlikehold) dekkes via avtalen med Movel. Bestilling av abonnement hos Movel gjøres på angitt lenke. Gjeldende betingelser og priser kommer opp når du velger Elvefaret Borettslag på Movel sin bestillingsside.

Bruker kan velge om lading skal aktiveres med RFID-kort, eller om ladeboksen skal stå åpen og alltid være klar for lading.

Movel samler sammen forbruksdata og status på laderne. Brukerne kan selv følge med på forbruket på egen ladeboks via app levert av Movel. Appen gir enkelte tilleggsmuligheter så som utkobling av laderen og fastlåsing av ladekabel til laderen.

Om anlegget

Fellesanlegget, dvs uttak fra hovedtale, fordelingsskap i garasjen, strømskinne i taket og nødvendig utstyr for nett-tilgang er installert i regi av borettslaget og den enkelte ladeboks "kjøper" seg inn i fellesanlegget når boks installeres. Ladeboksene er levert av Ensto og er såkalt smarte bokser. Dette vil si at boksene er koblet opp mot styringssystemer som sørger for;

Kabling er dimensjonert til å levere opp til 32 A til det enkelte punkt. I borettslagets 230V IT anlegg, betyr dette en maksimal lade-effekt på 7.2 kW. Dersom mange biler er til lading samtidig vil effekten reduseres i steg ned til 8 A ( 1.6 kW). Dersom dette ikke er nok vil antallet bokser som får lading begrenses.

Uansett slik begrensning er anlegget dimensjonert slik at enhver som setter bil til lading innen kl 2400 vil før kl 0600 neste morgen som minimum ha fått lading til 5-6 mils kjøring neste dag.

Begrensningene er ikke aktuelle med det antall ladepunkter som er installert så langt, slik at en normalt vil oppleve en ladeeffekt på 7.2 kW, såfremt bilens eget ladeanlegg er dimensjonert for dette.

Boksene er utstyrt med såkalt Type2, Mode3 kontakt som er den vedtatte EU standard for ladekontakter. Bruker må selv skaffe overgangskabel mellom ladeboksen og bilen.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at enkelte biler (bl a Renault Zoe) må ha skilletrafo når de står tilkoblet et såkalt IT anlegg.

Etterinstallasjon

Anlegget kan enkelt utvides. Priser for etterinstallasjon er for bestillinger er nå (mars 2022) fastlagt til kr 33 500 for et komplett punkt. For de få som kun bestilte "kun kabling" ved installasjon er det egen pris for etterinstallasjon.

Prisen kan virke høy, men vi har erfaring på at både boks og installasjon koster, i tillegg skal hvert enkelt ladepunkt betale sin andel av fellesanlegget. Konsumprisindeksen har betydelig siden anlegget ble installert og første pris ble fastlagt. For at nye tilkoblinger skal bidra likt til fellesanlegget sammenlignet med allerede installerte ladepunkt må derfor prisen justeres jevnlig.

Bestilling gjøres på fastlagt skjema som du finner under Ladeanlegg, fane Dokumenter. Angitt pris gjelder dersom minst 3 kommer samtidig, ellers tilkommer et tillegg på kr 700 pr bestilling. Dersom du vil unngå dette tillegget anbefaler vi at du melder interesse i god tid, det gir oss muligheten til "å samle opp" bestillinger.

Bestilling av nye ladepunkter bestilles gjennom styret. Det vil ikke godtas at en igangsetter eller gjennomfører tilkobling ved egen installatør eller på egen hånd.

Fellesanlegget

Fellesanlegget er en verdiøkning for alle leiligheter i Elvefaret Borettslag, siden anlegget kan tilby lading til alle parkeringsplassene.

Intensjonen er at anlegget ikke skal belaste eller generere overskudd for borettslaget. Fellesanlegget er dels finansiert ved de tidlige bestillingene og dels ved at borettslaget har forskuttert noe av fellesanlegget i påvente av nye brukere. De som investerte tidlig vil på sikt kunne få noe tilbakebetalt når anlegget er nedbetalt og ytterligere brukere kommer til. Det er styrets intensjon at alle ladepunkter skal bidra likt til fellesdelen av anlegget.

Plassering av ladeboksen

Ladeboksene er normalt plassert til venstre av garasjeplassen (sett fra kjørebanen). Boksene plasseres slik at høyde under boksene er 120 cm. Boksene er ca 45 cm høye og ca 34 cm brede. Boksene har kontakt plassert på høyre side.

Plassering av ladebokx

I enkelte tilfeller er det hengt opp / plassert gjenstander på veggen som må flyttes slik at boksene kan plasseres som planlagt. Flytting av dekk, skap, tilhengere osv er ikke installatørs oppgave og må gjøres av beboer.

Oppdatert: onsdag 23-mars-22