Nyhetsartikkel

29 aug. 2021

Referat beboermøte Møllefaret 48 - terrasserehabilitering


Beboermøte mellom styret, entreprenør og beboere i Møllefaret 48 ble avholdt i Møllestua 26 august. Agenda var gjennomgang og status på arbeidene som har pågått gjennom hele sommeren.

Beboere som noterer seg skader/mangler bes melde dette til styret så snart som mulig og innen fredag 3 september. Lapp i styrets postkasse ved garasjeporten eller ved epost til styret. Husk navn, adresse og leilighetsnummer.

Referat fra møtet finner du om du leser videre.

Referat beboermøte Møllefaret 48

Tilstede fra styret: Olaf Devik, Janne Lundgren, Gunnar Hol og Lona Nordén

Fra entreprenøren stilte Murmester Halimi. 9 av 27 enheter i Møllefaret 48 var representert. I tillegg var vaktmester Reidar Kjelløkken tilstede.

Under følger et kort referat fra beboermøte. Se også Viktig info helt nederst!

Klage på avvik fra opprinnelig tidsplan.

Beboere ytret frustrasjon rundt problematikk rundt avvik i forhold til opprinnelig tidsplan. Flere har også opplevd bekymring på grunn av uforutsette arbeidstider på arbeiderne.  

Her har det som beskrevet i tidligere skriftlig kommunikasjon vært flere uforutsette hendelser blant annet på leveranser, arbeidskraft etc. Styret og Entreprenør kan ikke annet enn å beklage ulempene dette har medført hver enkelt i denne perioden. 

Hvorfor er nedløp montert der de er? 

I Elvefaret borettslag er det 160 terrasse leiligheter, av disse har 150 terrasser betongheller og membran. De aller fleste terrassene fikk flyttet avløp fra laveste punkt ved omlegging av terrassene i 1991. Av ukjent grunn var ikke nedløpene i oppgang C i Møllefaret 48 tatt med den gang. Nedløp ble derfor flyttet til midten av terrassen (laveste punkt) i forbindelse med omlegging av membraner. I tillegg er alle sluk byttet til ett større.

Heller som vipper/ferdiglegging av heller

Heller skal ikke vippe når alt er ferdigstilt. De siste hellene skal være ferdig montert i løpet av denne uken (uke 34). Når de siste hellene legges på terrassene skal helleleggerne samtidig gå over for å sjekke om det er noen heller som vipper og justere disse. Dersom dere oppdager at dere fortsatt har noen heller som vipper i neste uke, skriv en epost til styret så gir vi beskjed videre til entreprenør. Husk å angi leilighetsnummer.

Vannansamling på terrasser 

Det er observert vannansamling på terrasser og stein er lagt uten at problem er fikset. 

Her er det gjort en vurdering ut i fra byggets alder og bygningsmassen. Det vil derfor være normalt med noe vannansamling på terrassene og det er drenert så godt som praktisk mulig. 

Kan terrassene benyttes nå?

Terrassene kan benyttes, men det må være mulig for entreprenør å flytte rundt på møbler for å ferdigstille de mangler som står igjen. 

Garanti på arbeidet

Entreprenør har 5 års garanti på sine arbeider. Membran skal ha en holdbarhet på 30 år. 

Hvorfor ble denne leverandør valgt?

I forkant av prosjektet ble det gjennomført et anbud der 3 leverandører ble sjekket ut. Flere var forespurt, men responderte ikke. Det ble ytret ønske om redegjørelse for hvorfor Murmester Halimi ble valgt. Styret vil fremlegge en redegjørelse.

Kritikk av prosjektet i sin helhet

Det ble i sin helhet ytret stor kritikk av prosjektet. Eksempelvis forsøpling på terrasse, usikret stilas, finish og generelt dårligere standard enn hva som er forventet av godt håndverk.

Styret har også observert at ikke alt er gjort i henhold til ønsket kvalitet. Styret følger dette tett opp med entreprenør slik at feil/mangler blir rettet opp. Styret engasjerte OPAK for en gjennomgang av arbeidene og OPAK's vurdering sammenfaller på mange punkter med styrets og vaktmesteres vurdering. Styret er også veldig tett på arbeidet som nå gjennomføres i 62. 

Kritikk av styret

Det ble også ytret at det var dårlig dialog fra styret med mangelfull informasjon om fremdrift i tillegg til ønske om at styret kunne vært mer i forkant med løsninger. Styret tar denne kritikken til etterretning og ønsker å forbedre dette til senere. 

VIKTIG

Oppussingen av terrassene skal ikke medføre noe arbeid/kostnad for den enkelte. 

Alle feil/ mangler må meldes skriftlig til styret slik at entreprenør kan fikse opp. Dette gjelder blant annet etterarbeider som:

Mangelliste må sendes til styret på styret@elvefaret.no evt leveres i postkasse i garasje

Alle må sende en totalliste per leilighet som inkluderer leilighetsnummer, navn og punktvise mangler. 

Frist fredag 3. september. 

Når mangelliste er på plass vil Entreprenør komme og se på alle mangler. Dette vil bli gjort mellom kl 17-19. Entreprenør varsler i forkant hvilken dag/uke dette vil gjøres ved lapp på ytterdør/i oppgang. 

Befaring vil gjøres via inngang fra leilighetene, men vurderes fortløpende basert på smittenivå. 

Deretter vil feil/mangler utbedres i løpet av de neste par ukene. 

Styret ønsker igjen å beklage for ulempene dette har medført hver enkelt og vi takker for at dere sender oss epost/melding med feil mangler slik at vi kan følge opp entreprenør på dette.

Oppdatert: onsdag 11-sep.-19